В тези условия:

 1. Срок за отхвърляне: срокът, в който потребителят може да се възползва от правото си на оттегляне;

 2. Потребител: физическото лице, което не упражнява професия или бизнес и сключва договор от разстояние с фирмата;

 3. Ден: календарен ден;

 4. Продължително сътрудничество: договор от разстояние, свързан със серия от продукти и/или услуги, чието задължение за доставка и или покупка е продължено във времето;

 5. Траен носител на данни: всяко средство, което позволява на потребителя или фирмата да съхраняват информацията, адресирана лично до тях, по начин, който позволява бъдещи справки и непроменимо възпроизвеждане на съхранената информация.

 6. Право на оттегляне: възможността потребителят да се оттегли от договора от разстояния в рамките на периода за размисъл;

 7. Фирма: физическото или юридическото лице според българското законодателство, което предлага продукти и/или услуги на потребителите от разстояние;

 8. Договор от разстояние: договор, който, в рамките на система, организирана от фирмата за продажба на продукти и/или услуги от разстояние , е сключен, като са използвани само една или повече на брой техники за комуникация от разстояние;

 9. Техника за комуникация от разстояние: средства, които могат да бъдат използвани за сключване на договор, без потребителят и търговецът да са в едно и също помещение едновременно.

 

Член 2 – Информация за търговеца съгласно чл.4 от ЗЕТ

Наименование на търговеца: Гравити Принт ООД

Седалище и адрес на упражняване на дейността: гр.Хасково , ул. Видин 12

Контактни данни с цел бърза и ефективна комуникация: тел. 0878 92 98 78  (понеделник до петък от 9:00 до 18:00)

Имейл адрес: info@vadenki.com

ЕИК 204390749

ИН по ДДС BG204390749

 

Член 3 - Приложимост

Настоящите общи условия са приложими за всяка оферта, направена от фирмата и за всеки договор от разстояние, който се осъществява между фирмата и потребителя.

Преди сключването на договор от разстояние, съдържанието на тези общи условия се предоставя на потребителя чрез лесен и бърз достъп на уеб страницата администрирана от търговеца. Ако това не е възможно за определен момент, поради технически проблеми, преди сключване на договор от разстояние, всеки потребител посочва, че желае общите условия да му бъдат предоставени по подходящ начин, както и че същите могат да бъдат прегледани от него напълно свободно и се изпращат безплатно в най-кратки срокове при поискване от страна на потребителя.

Ако договорът от разстояние е сключен по електронен път, чрез дерогация от предходния параграф и преди сключването му, съдържанието на общите условия може да бъде предоставено на потребителя по електронен път по начин, по който те да могат да бъдат съхранявани лесно на траен носител на данни. Ако това не е възможно, преди сключване на договор от разстояние, се посочва къде общите условия могат да бъдат открити в електронен вариант и че по искане на потребителя те ще бъдат изпратени безплатно по електронен път или по друг начин.

В случай че специфични условия за продукти или услуги са приложими в допълнение към настоящите общи условия, при вторият и третият параграф се прилага mutatis mutandis („Като се променят нещата, които трябва да се променят“) и потребителят може, в случай на противоречие в общите условия, винаги да се позове на приложимата разпоредба, която е най-благоприятна на него.

 

Член 4 - Оферта

Ако дадена оферта има ограничен период на валидност или е подчинена на конкретни условия, това изрично се упоменава в нея.

Офертата трябва да съдържа пълно и точно описание на предлаганите продукти и/или услуги. Описанието трябва да е достатъчно подробно, за да позволи правилната оценка на офертата от страна на потребителя. Ако фирмата използва изображения, то те трябва напълно да отговарят на предлаганите продукти и/или услуги. Очевидни грешки или пропуски в офертата не са обвързващи за фирмата.

Всяка оферта трябва да съдържа информация, която ясно да посочва на потребителя какви права и задължения са свързани с приемането ѝ. Това се отнася по-специално до:

 • цена, включваща данъците и таксите;

 • възможните разходи за доставка;

 • начина, по който ще бъде сключен договорът и какви действия са необходими за това;

 • дали правото на оттегляне е приложимо;

 • начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;

 • срока за приемане на офертата или срока, в който фирмата гарантира посочената цена;

 • тарифата за осъществяване на комуникация от разстояние, ако разходите за използване на технологията за комуникация от разстояние се изчисляват на база, различна от редовната основна тарифа за използваното средство за комуникация;

 • дали договорът ще бъде регистриран след сключването му и ако е така, как потребителят може да направи справка;

 • начина, по който потребителят, преди да сключи договора, може да провери предоставените от него данни по договора и да ги поправи, ако е необходимо;

 • други езици, освен български, на които договорът може да бъде сключен;

 • кодексите за поведение, с които търговецът трябва да се съобразява в случаите на наличие на такива, и начина, по който потребителят може да ги прегледа по електронен път;

 • минималната продължителност на договора от разстояние в случай на продължително сътрудничество.

 

Член 5 – Информация за предлаганите стоки и услуги

Търговецът, чрез техническите възможности на електронния магазин предоставя необходимата информация за стоките и услугите, които предоставя и предлага в сайта, като минимума от тях са съгласно действащото законодателство, като Цена, която е обозначена по подходящ начин, видима, ясно разбираема и в съответната българска и друга валута, използваема в ЕС. Към цената търговецът е указал, дали се включват данъци и такси, както и допълнителни разноски, вкл. всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, които са разделени, видими като отделни елементи от цената. В случаите, в които цената е обща, крайна, с малък видим текст, напълно разбираем и ясен за потребителя се указва какво се включва в крайната обща цена.

В сайта, търговецът е предоставил информация кои и какви стоки и услуги с основните им характеристики, параметри, особености, ако такива са налични се предлагат.

 

Член 6 - Договор

Настоящият договор, при спазване на разпоредбите на чл. 4-5, се сключва в момента на приемане на офертата от страна на потребителя и изпълнение на съответните условия.

Ако потребителят е приел офертата по електронен път, фирмата незабавно потвърждава получената информацията за приемането на офертата отново по електронен път. Докато информацията за приемането не е потвърдена от фирмата, потребителят може да се откаже от сключване на  договора.

Ако договорът е създаден по електронен път, фирмата взема съответните технически и организационни мерки за обезопасяване на електронния трансфер на данни и гарантиране на сигурна уеб среда. Ако потребителят може да плати по електронен път, фирмата осигурява подходящи мерки за сигурност.

Фирмата има право, в рамките на законодателството, да информира дали потребителят може да изпълни задълженията си за плащане, както и всички факти и фактори, които са важни за отговорното сключване на договора от разстояние. Ако фирмата, на основание на съответната проверка, има конкретни причини да не сключи договора, то тя има право да откаже поръчката или искането, да се мотивира или да приложи специални условия за изпълнение.

Заедно с продукта или услугата фирмата изпраща следната информация в писмен вид или по начин, по който тя да може да се съхранява от потребителя достъпно на траен носител:

 1. адрес на мястото на извършване на стопанската дейност на търговеца, който потребителят може да посети в случай на оплакване;

 2. условията, при които и начинът, по който потребителят може да упражни правото си на оттегляне или ясно заявление за изключване на правото на оттегляне;

 3. информация за гаранции и съществуващ сервиз след закупуване;

 4. информацията, включена в чл. 4, пар. 3 от настоящите условия, освен ако фирмата вече не е предоставила тази информация на потребителя преди изпълнението на договора;

 5. изискванията за прекратяване на договора, ако той е с продължителност повече от една година или е неограничен.

В случай на продължително сътрудничество, разпоредбата в предходния параграф се прилага само за първата доставка.

Независимо от горното в настоящия член, търговецът предоставя в настоящите условия технически стъпки, как може и трябва да се сключи договорът във вид на технически стъпки и тяхното правно значение, условията за плащане, доставка, изпълнение, датата на която търговецът се задължава да достави, срока на договора, когато е приложимо, или в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване, респективно условията по неговото прекратяване. Когато е приложимо се посочва минималният срок, за който потребителят има задължения по договора.

 

ДОГОВОР ЗА СДЕЛКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Договор за сделка от разстояние за използване на Онлайн магазин, собственост на и управляван от Гравити Принт ООД Седалище и адрес на упражняване на дейността: гр.Хасково , ул. Видин 12

Контактни данни с цел бърза и ефективна комуникация: тел. 0878 92 98 78  (понеделник до петък от 9:00 до 18:00)

Имейл адрес: info@vadenki.com

ЕИК 204390749

ИН по ДДС BG204390749

Настоящият Договор относно сроковете и условията, посочени в него, се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато извършват покупка в и от Онлайн магазина Гравити Принт ООД чрез уебсайта www.arthome.bg или чрез обаждане по телефон, имейл или други позволени форми на комуникация. Позоваванията в настоящия Договор на „Онлайн магазин“ се отнасят единствено и само до онлайн магазина, собственост на и управляван от Гравити Принт ООД, разположен и достъпен на адрес www.arthome.bg  или позволените форми на комуникация за обслужване на клиенти на от Гравити Принт ООД.
Всеки потребител следва внимателно и с разбиране да прочете настоящия договор ПРЕДИ извършването на поръчка или покупка и да е съгласен с всички клаузи, които се съдържат в него. При заявяване на поръчка или покупка на стока или услуга от Онлайн магазина на от Гравити Принт ООД, или по установените и позволени форми на комуникация за приемане и обслужване на поръчки дистанционно, с подаването им, потребителят декларира, че се съгласява с и приема условията на настоящия Договор, както и се съгласява с всички условия, посочени в Общи условия и политика за поверителност и за ползване на сайта, които са неразделни части и взети заедно, представляват целия договор между всеки потребител и от Гравити Принт ООД,. от Гравити Принт ООД, си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя настоящия Договор. В случай на извършена промяна, отношенията между Потребителя и Гравити Принт ООД се уреждат съобразно Договора, действащ към момента на подаване на поръчката или извършване на покупката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират, са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.

 

ДЕФИНИЦИИ

 • Авансово плащане – начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга чрез превеждане на парични средства по сметка на от Гравити Принт ООД, или към разплащателни системи, с които от Гравити Принт ООД,  е в договорни отношения за получаване на парични преводи, преди получаването на поръчаната стока/услуга.

 • Дистанционна търговия - Продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговецът и Потребителят не са във физически контакт помежду си.

 • Доставка – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги потребител.

 • Дългосрочно – не еднократно

 • ЗЕТ – Закон за електронната търговия

 • ЗЗД – Закон за задълженията и договорите

 • ЗЗП – Закон за защита на потребителите

 • Личен профил - Софтуерен продукт като услуга, собственост от Гравити Принт ООД, базирана и достъпна чрез уебсайта. Възможностите на „Личен профил“ са достъпни чрез въвеждане на потребителско име и парола и дават възможност на потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина, да извършва нови и да съхранява данни за доставка и платежни инструменти.

 • Наложен платеж – начин на плащане, при който потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга в момента на доставката, като предава дължимата сума на лицето-приносител.

 • Онлайн магазин – софтуерен продукт като услуга, предоставяна от търговеца на потребителите чрез уебсайта www.arthome.bg, даваща възможност за дистанционна търговия през Интернет.

 • Оферирани стоки/услуги – Стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покупка на уебсайта www.arthome.bg

 • Посетител на Уебсайта – Всяко дееспособно и правоспособно физическо или юридическо лице, което се е съгласило с 
 • Общите условия и политика за поверителност и за ползване на Уебсайта.
 • Потребител – Всеки регистриран Посетител в Уебсайта, регистрирал се като купувач на стоки от Онлайн магазина и съгласил се с условията на настоящия договор и Общите условия за използване на сайта. Регистрацията е безплатна.

 • Търговец – Гравити Принт ООД, в качеството си на вносител, производител, продавач или на дистрибутор на стоките, предлагани в Онлайн магазина.

 • Търговски партньори – Търговци, с които Гравити Принт ООД е с дългосрочни търговски отношения.

 • Уебсайт – Уебсайт, собственост на и управляван Гравити Принт ООД, с адрес www.arthome.bg и всичките му Интернет страници.

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК

 • Настоящият Договор е за продажба на стоки/услуги, предлагани за продажба в онлайн магазина към уебсайта на от Гравити Принт ООД, в качеството му на техен производител, вносител, продавач и/или дистрибутор, сключен от разстояние, с всеки от Потребителите, подали по електронен път поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставка чрез наложен платеж.

 • Потребителят има право да заяви за покупка която и да било от стоките/услугите, предлагани в онлайн магазина на Уебсайта на от Гравити Принт ООД, за времето, през което те са описани на сайта и не са с изчерпана наличност.

 • Стоките задължително съдържат информация за:

  • името и адреса на доставчика - със седалище гр.Хасково , ул. Видин 12 и адрес на управление на дейността седалище гр.Хасково , ул. Видин 12

  • основните характеристики на стоките или услугите;

  • цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси; Забележка: Гравити Принт ООД си запазва правото да обявява цени с отстъпка за Потребители, на Търговски партньори и/или по различни Партньорски програми.

  • С натискане на бутона „ПОРЪЧКА”, поръчката се счита за направена, като преди това е избран един или няколко възможни начина за доставка на избраните стоки и/или услуги, както и различни начини за заплащане. 

 • След извършване на авансово плащане или след индвидуализиране на поръчващия, направената поръчка се счита за приета.

 • С приемането на поръчката, настоящият Договор се счита за сключен.

 • Макар регистрацията на Потребител да е еднократна, за всяка поръчка се сключва отделен Договор, чрез ново потвърждаване за приемане на условията му.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Ако поръчана стока/услуга стане временно недостъпна за доставка, направената поръчка се съхранява до отпадане на временните пречки и се изпълнява, освен ако Потребителят междувременно не е прекратил Договора.

 • Ако поръчана стока/услуга, стане постоянно недостъпна за доставка, Търговецът си запазва възможността да предложи на Потребителя подходяща алтернативна стока/услуга, която да достави, а при несъгласие на Потребителя и/или при междувременно прекратяване на Договора, да му възстанови напълно изплатената сума по него за Предлагането на продукти.

 • Счита се, че временна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не е била доставена в 60-дневен срок от сключване на Договора.

 • Постоянна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не е била доставена за повече от 60 дни от сключване на договора. · Гравити Принт ООД декларира, че са положени всички усилия възможно най-точно да възпроизвежда в Онлайн магазина цветовете на оферираните стоки. Възпроизвеждането на цветовите гами обаче е в зависимост от техническите характеристики на различните устройства и екрани. Това означава, че когато се поръчват стоки от Онлайн магазина, цветовете на доставената стока биха могли да се различават от това, което Потребителят е виждал на екрана си. Търговецът не носи рекламационна отговорност пред Потребителят в случаите, в които цветовете на оферираната и доставената стока са от едни и същи цветови гами.

 • Гравити Принт ООД  полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Гравити Принт ООД уточнява, че е възможно описанията на продуктите понякога да са напълни. Тази непълнота може да е причинена поради ограничения в пространството или последователната структура на информацията. Гравити Принт ООД полага усилия представената информация да е най-подходящта и точно възможна.

 • Сайтът може да съдържа връзки и препратки към други сайтове, външни на Гравити Принт ООД. Гравити Принт ООД не носи отговорност за политиките за поверителност на тези сайтове, както и за всякаква друга информация, която те съдържат.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПОСЛЕДИЦИ

 • Договорът се счита за изпълнен с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга и получаването й от Потребителя.

 • Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора до 14-я (четиринадесетия) работен ден от сключването му или до 14-я (четиринадесетия) работен ден от получаването на стоката/услугата, без да дължи каквито и да било обезщетения и/или неустойки. В този случай Потребителят е длъжен, в същия срок, да върне на Търговеца, на адреса на управление дейността му (гр. Хасково , ул. Видин 12), получената стока/услуга, освен ако не се касае за услуга, използвана в момента на получаването й. За връщането се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията, визирани в тази точка.

 • При връщането на стоката/услугата по предходната точка, Потребителят има право на възстановяване на сумата, платена за стоката/услугата. Търговецът превежда дължимата сума по сметка на Потребителя, в 30 (тридесет) дневен срок от изготвяне на приемо-предавателния протокол.

 • В случай на временна или постоянна недостъпност по гл. VІІІ т.3 и гл. VІІІ т.4, Потребителят има право, с едностранно волеизявление да прекрати Договора. Последиците са като по предходните т.3 и т.4. Търговецът е длъжен да върне дължимата сума по сметка на потребителя в 30 (тридесет) дневен срок от прекратяване на договора.

 • Връщането на стоки/услуги от Потребителя на Търговеца в случаите, предвидени от настоящия Договор поради рекламации или поради отказване и/или разваляне на Договора, може да бъде извършено и по пощата или с куриер на адрес: Гравити Принт ООД, гр. Хасково, 3600, ул. Видин 12 . В този случай пощенските разходи са за сметка на Потребителя и могат да му бъдат възстановени от Търговеца при предявяване на съответните платежни документи, доказващи размера и основанието им.

 • При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Търговеца, Търговецът има правото, но не и задължението, да прекрати регистрацията на Потребителя в Онлайн магазина и в Уебсайта на Гравити Принт ООД, както и регистрацията на свързаните с него лица.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 • Гравити Принт ООД си запазва правото едностранно да променя или допълва настоящия Договор с цел пълно и точно отразяване на всякакви промени на начина на сключване на сделка от разстояние, условията за сключване или всякакви промени на законовите изисквания.

 • Актуализирането на настоящия договор се извършва по решение на Търговеца

 • В случаите на авансово плащане, със съгласяването с клаузите на настоящия договор, Потребителят изрично декларира, че е съгласен да заплати предварително обявената цена на поръчаните за покупка стоки/услуги, съгласно офертата им в Онлайн магазина на Търговеца.

 • Страните се съгласяват и декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договор или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.

 • По всички неуредени от настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по-специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.

 • При едностранна промяна на настоящия Договор от Гравити Принт ООД, ако продължите да ползвате регистрацията си в Онлайн магазина, Вие изрично се съгласявате с направените промени

 

Член 7 - Право на оттегляне

При доставка на продуктите:

При закупуване на продукти потребителят има възможност в 14-дневен срок да прекрати договора, без да посочва конкретна причина. Този период за размисъл започва да тече от деня след получаването на продукта от потребителя или представителя, предварително упълномощен от него, който е известен на фирмата.

По време на периода на отхвърляне потребителят се отнася към продукта и опаковката му с внимание. Той разопакова или използва продукта само дотолкова, доколкото е необходимо, за да прецени дали желае да го задържи. Ако се възползва от правото си на оттегляне, то той връща продукта на фирмата заедно с всички аксесоари и, при възможност, в първоначалното му състояние и опаковка, в съответствие с разумните и ясни инструкции, предоставени от фирмата.

При предоставяне на услуга:

При предоставяне на услуги потребителят има възможност да прекрати договора, без да посочва причини за това, в срок от най-малко четиринадесет дни, считано от датата на сключване на договора.

 За да се възползва от правото си на оттегляне, потребителят следва разумните и ясни инструкции, предоставени от фирмата заедно с офертата, и/или най-късно при доставката.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Настоящата процедура е съобразена с ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, чл.7 – „Право на оттегляне“ при използване на сайта на електронен магазин на Гравити Принт ООД

Срок за връщане на закупената стока:
До 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на получаване на стоката, удостоверено с приложим документ (товарителница, приемо - предавателен протокол и др.)

 1. Начин на връщане:
  Свържете се с нас на 0878929878 или
  e-mail : info@vadenki.com за да Ви изпратим формуляр за връщане.

 2. Адрес за връщане:
  гр. Хасково офис Спиди , ул. Хрисо Ботев 13

 3. Условия за възстановяване на платената сума:
  Стоката е върната в рамките на посочения по-горе срок, с ненарушен търговски вид и опаковка.Приложен е документът, с който е получена стоката ;

 4. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя:
  В съответствие с чл.8 – „Разходи в случай на оттегляне“ от с ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ при използване на сайта на електронен магазин на Гравити Принт ООД с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

 5. Срок за възстановяване на сумата:
  До тридесет дни от получаване на върнатата Стока на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане. При плащане с кредитна или дебитна карта, възстановяването на сумата се извършва в същия срок, директно в дебитната или кредитна карта,от която е извършена транзакцията. За повече детайли,моля прочетете отново ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ при използване на сайта на електронен магазин на Гравити Принт ООД.